افتتاح نمایش کبوتری ناگهان با حضور هشت بازیگر نابینا