بازدید اصحاب رسانه از مراحل مرمت گنجینه موزه هنر‌های معاصر